Национальная академия наук Беларуси

Премии академии

Премии Национальной академии наук Беларуси

В целях повышения эффективности и качества научно-исследовательских работ, стимулирования творческой активности ученых, поощрения выдающихся научных работ и изобретений, имеющих важное значение для науки и практики, а также для активизации научной работы аспирантов в 1991-1992 годах Президиум Национальной академии наук Беларуси принял решение об учреждении премий Национальной академии наук Беларуси за лучшую научную работу, лучшую научную работу молодых ученых и лучшую студенческую научную работу. С 1995 года к участию в конкурсе работ по присуждению премий приглашены не только ученые Академии наук, но и исследователи всех научных организаций и вузов Республики Беларусь. С 2016 года Президиум Академии наук проводит работу по совершенствованию премиальной системы, оптимизации количества премий за научные достижения. В результате этой работы упразднены номинации «за лучшую научную работу молодых ученых» и «за лучшую студенческую научную работу». В соответствии с новой редакцией Положения о премиях Национальной академии наук Беларуси присуждается восемь премий за лучшую научную работу в области физико-математических наук, информационных технологий, физико-технических и технических наук, химических наук и наук о Земле, биологических наук, медицинских наук, гуманитарных и социальных наук, аграрных наук (по одной премии в каждой из областей). Размер одной премии составляет 250 базовых величин.

ПАЛАЖЭННЕ
аб прэміях Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Зацверджана пастановай Прэзідыума Акадэміі навук Беларусі ад 17.03.1995 № 26 (у рэдакцыі пастаноў Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 11.10.2016 № 44, 14.02.2017 № 8, 14.12.2018 № 69)

  ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
 1. Прэміі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – прэміі НАН Беларусі) заснаваны для падтрымкі айчынных вучоных, навуковыя работы якіх атрымалі прызнанне ў Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі, аказалі значны ўплыў на выкананне дзяржаўных праграм, спрыялі развіццю інавацыйнай дзейнасці, павышэнню эфектыўнасці эканомікі краіны, забеспячэнню харчовай бяспекі і вырашэнню задач аховы навакольнага асяроддзя і здароўя насельніцтва, а таксама для заахвочвання творчай актыўнасці і садзейнічання прафесійнаму росту маладых вучоных.
 2. Конкурс работ, вылучаных на атрыманне прэмій НАН Беларусі, праводзіцца кожны год, пачынаючы з 2017 года.
 3. Аб’яву аб чарговым конкурсе Нацыянальная акадэмія навук Беларусі даводзіць да ведама арганізацый і асоб, пералічаных у пункце 10 дадзенага Палажэння, да 1 сакавіка конкурснага года. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій НАН Беларусі, прымаюцца да разгляду Камісіяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях (далей – Камісія па прэміях) да 1 кастрычніка конкурснага года. Рашэнне аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі прымаецца Прэзідыумам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі да 1 снежня конкурснага года на аснове рэкамендацый Камісіі па прэміях.
 4. Асобам, удастоеным прэмій НАН Беларусі, напярэдадні Дня беларускай навукі ва ўрачыстай абстаноўцы ўручаюцца ганаровыя дыпломы лаўрэатаў прэмій НАН Беларусі, падпісаныя Старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
 5. ГЛАВА 2. КОЛЬКАСЦЬ I ПАМЕР ПРЭМIЙ НАН БЕЛАРУСІ
 6. Устанаўліваецца восем прэмій НАН Беларусі з наступным размеркаваннем па галінах навукі:
  у галіне фізіка-матэматычных навук (адна прэмія);
  у галіне інфармацыйных тэхналогій (адна прэмія);
  у галіне фізіка-тэхнічных і тэхнічных навук (адна прэмія);
  у галіне хімічных навук і навук аб Зямлі (адна прэмія);
  у галіне біялагічных навук (адна прэмія);
  у галіне медыцынскіх навук (адна прэмія);
  у галіне гуманітарных і сацыяльных навук (адна прэмія);
  у галіне аграрных навук (адна прэмія).
 7. Грашовая частка кожнай прэміі НАН Беларусі складае 250 базавых велічынь (прымаецца ў разлік памер базавай велічыні, устаноўлены на дату прыняцця Прэзідыумам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі рашэння аб прысуджэнні прэмій). Пры прысуджэнні прэміі НАН Беларусі калектыву аўтараў грашовая частка прэміі дзеліцца пароўну паміж членамі калектыву.
 8. Выплата грашовай часткі прэмій НАН Беларусі ажыццяўляецца за кошт сродкаў, што выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэта на забяспячэнне статутнай дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
 9. ГЛАВА 3. ПАТРАБАВАННI ДА САІСКАЛЬНІКАЎ ПРЭМІЙ НАН БЕЛАРУСІ
 10. Саіскальнікамі прэмій НАН Беларусі могуць быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь – асобныя вучоныя, або калектывы вучоных-саіскальнікаў прэмій (не больш 3-х чалавек), якія надрукавалі вынікі праведзеных імі даследаванняў у выглядзе манаграфіі (манаграфій), або цыкла артыкулаў у вядучых навуковых часопісах.
 11. ГЛАВА 4. ПАРАДАК ВЫЛУЧЭННЯ І АФАРМЛЕННЯ РАБОТ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ НАН БЕЛАРУСІ
 12. Права вылучэння работы на атрыманне прэміі НАН Беларусі маюць акадэмікі і члены-карэспандэнты Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (па сваёй спецыяльнасці), вучоныя (навукова-тэхнічныя) саветы навуковых арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Работа можа быць вылучана вучонымі (навукова-тэхнічнымі) саветамі арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі сумесна з саветамі іншых арганізацый Рэспублікі Беларусь, у тым ліку ўстаноў вышэйшай адукацыі (або іх факультэтаў). Пры гэтым адна з арганізацый вызначаецца як галаўная, іншыя – як сумежныя арганізацыі.
 13. Вылучэнне кандыдатур у аўтарскі калектыў з ліку ўсіх выканаўцаў работы адбываецца зыходзячы з ацэнкі творчага ўкладу кожнага з іх.
 14. Пры вылучэнні работы на саісканне прэміі НАН Беларусі ў Камісію па прэміях прадстаўляецца ў адным экземпляры камплект наступных дакументаў, завераных ва ўстаноўленым парадку: матывіраваная рэкамендацыя асоб ці арганізацый, пералічаных у пункце 10 дадзенага Палажэння, аб вылучэнні работы на атрыманне прэміі НАН Беларусі, з абгрунтаваннем яе значэння для навукі і практыкі; вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа: тэматычна звязаныя паміж сабой кнігі і копіі артыкулаў, патэнтаў, матэрыялы па ўкараненні распрацовак, якія разам адлюстроўваюць вырашэнне буйной навуковай ці практычнай праблемы; анатацыя работы аб`ёмам каля трох старонак тэксту (не больш 7 000 знакаў), падпісаная аўтарамі з указаннем поўнай назвы работы, прозвішчаў, імён, імён па-бацьку, вучонай ступені, месца працы і пасады кожнага з аўтараў работы, вылучанай на саісканне прэміі НАН Беларусі; вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа, калі яна прадстаўлена не на беларускай мове, павінна мець кароткую анатацыю на беларускай мове (поўная назва, прозвішчы, імёны, імёны па-бацьку кожнага з аўтараў работы, кароткі змест работы); звесткі аб кожным з аўтараў работы (Curriculum vitae); завераны спіс надрукаваных кожным аўтарам работ; даведка аб асабістым укладзе саіскальніка (саіскальнікаў), падпісаная ўсімі сааўтарамі работы, калі работа выканана ў сааўтарстве; ксеракопія 25, 31 – 33 старонак пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь саіскальніка (саіскальнікаў).
 15. Вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа павінна быць выканана і яе вынікі надрукаваны ў асноўным за апошнія 5 год. Дапускаецца ўключэнне ў цыкл даследавання больш ранніх тэматычна звязаных з работай публікацый і іншых вынікаў даследаванняў. Аўтарэфераты і рукапісы дысертацыйных работ у цыкл работ не ўключаюцца.
 16. Вылучаная на саісканне прэміі НАН Беларусі работа разам з пералічанымі ў пункце 12 дадзенага Палажэння дакументамі, укладзеная ў папку з указаннем назвы работы і яе аўтараў і паметкай на вокладцы “На саісканне прэмій НАН Беларусі 20__ года”, да 1 кастрычніка конкурснага года прадстаўляецца на адрас: 220072, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 66, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, у Камісію НАН Беларусі па прэміях.
 17. ГЛАВА 5. РАЗГЛЯД РАБОТ, ВЫЛУЧАНЫХ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ НАН БЕЛАРУСІ
 18. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій НАН Беларусі, разглядаюцца ў два этапы.
  На першым этапе работы разглядаюцца ў секцыях Камісіі па прэміях. Секцыі накіроўваюць работы на экспертызу вядучым вучоным адпаведнай спецыяльнасці. Пасля атрымання экспертных заключэнняў па ўсіх разглядаемых работах на пасяджэнні секцыі шляхам тайнага галасавання яе членаў вызначаюцца работы, якія рэкамендуюцца секцыяй да прысуджэння прэмій НАН Беларусі. Рэкамендацыі секцыі афармляюцца пратаколам.
  На другім этапе пасля абмеркавання на пасяджэнні Камісіі па прэміях шляхам тайнага галасавання яе членаў вызначаюцца работы для прысуджэння прэмій НАН Беларусі. Прапановы Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі афармляюцца пратаколам за подпісам старшыні і сакратара Камісіі па прэміях.
 19. У выпадку, калі пры галасаванні членаў Камісіі па прэміях ні адна з работ, вылучаных на саісканне прэмій НАН Беларусі па пэўнай галіне навукі, не атрымала неабходнай колькасці галасоў, лічыць, што конкурс у гэтай галіне не адбыўся.
 20. Фарміраванне персанальнага складу Камісіі па прэміях і парадак яе работы рэгулююцца Палажэннем аб Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях, якое ва ўстаноўленым парадку зацвярджаецца пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
 21. Аўтар работы, прадстаўленай на саісканне прэміі НАН Беларусі, які з’яўляецца членам Камісіі па прэміях або членам яе секцыі, не мае права прымаць удзел у рабоце Камісіі па прэміях, яе секцый і не мае права знаёміцца з матэрыяламі па пытаннях прысуджэння прэмій НАН Беларусі ў годзе, у якім гэты член Камісіі вылучаны на саісканне прэміі.
 22. Прапановы Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі да 15 лістапада конкурснага года прадстаўляюцца на разгляд Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, які шляхам адкрытага галасавання прымае рашэнне аб прысуджэнні прэмій НАН Беларусі.
 23. Інфармацыя аб работах, якім прысуджаны прэміі НАН Беларусі, публікуецца ў друку.

Премии Национальной академии наук Беларуси для молодых ученых

С целью увековечения памяти выдающихся белорусских ученых Президиум Национальной академии наук Беларуси (постановление от 26 июня 2019 г. № 27) учредил ежегодные именные премии, которые будут присуждаться молодым ученым, работающим в организациях Академии наук, за отдельную научную работу или за совокупность объединенных единой тематикой работ.
Всего учреждено три именные премии:

 • премия для молодых ученых НАН Беларуси имени академика Ж.И.Алфёрова (всего присуждается 2 премии в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук);
 • премия для молодых ученых НАН Беларуси имени академика В.Ф.Купревича (всего присуждается 4 премии в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук);
 • премия для молодых ученых НАН Беларуси имени академика В.М.Игнатовского (присуждается 1 премия в области гуманитарных и социальных наук).

 • Премии будут присуждаться молодым ученым в возрасте до 35 лет на 1 января конкурсного года, работающим в организациях НАН Беларуси по основному месту работы, которые опубликовали результаты проведенных ими исследований за последние 5 лет. Соискателями премий могут быть отдельные ученые или авторские коллективы (не более 3-х человек). Размер денежной части каждой премии – 100 базовых величин. Право выдвижения работ на соискание премий предоставлено ученым (научно-техническим) советам организаций НАН Беларуси.

  ПАЛАЖЭННЕ
  аб прэміях для маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

  ЗАЦВЕРДЖАНА Пастанова Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi 26.06.2019 № 27

   ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI
  1. Прэміі для маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (далей – прэміі для маладых вучоных) заснаваны ў мэтах падтрымкі таленавітых маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, навуковыя работы якіх маюць важнае значэнне для фундаментальнай і прыкладной навукі, а таксама увекавечвання памяці выдатных беларускіх вучоных і папулярызацыі ведаў аб гісторыі беларускай навукі, фарміравання нацыянальнай самасвядомасці і патрыятызму ў моладзі.
  2. Сістэма прэмій для маладых вучоных складаецца з трох прэмій:
   прэмія для маладых вучоных імя акадэміка Ж.І.Алфёрава – прысуджаецца ў галіне фізікі, матэматыкі, інфарматыкі, фізіка-тэхнічных і тэхнічных навук (колькасць прэмій – дзве);
   прэмія для маладых вучоных імя акадэміка В.Ф.Купрэвіча – прысуджаецца ў галіне біялогіі, хіміі і навук аб Зямлі, медыцыны, аграрных навук (колькасць прэмій – чатыры);
   прэмія для маладых вучоных імя акадэміка У.М.Ігнатоўскага –прысуджаецца ў галіне гуманітарных і сацыяльных навук (колькасць прэмій – адна).
  3. Прэміі для маладых вучоных прысуджаюцца на падставе вынікаў конкурсу, прадугледжанага дадзеным Палажэннем. Конкурс праводзіцца штогод.
  4. Прэміі для маладых вучоных прысуджаюцца за асобную навуковую працу ці за сукупнасць аб'яднаных адзінай тэматыкай работ у адпаведнай галіне.
  5. Саіскальнікамі прэмій для маладых вучоных могуць быць маладыя вучоныя ва ўзросце да 35 гадоў на 1 студзеня конкурснага года, якія працуюць у арганізацыях Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па асноўным месцы працы і надрукавалі вынікі праведзеных імі даследаванняў за апошнія 5 гадоў у выглядзе манаграфіі (манаграфій), або цыкла артыкулаў у вядучых навуковых часопісах.
   Прэміі для маладых вучоных могуць прысуджацца як індывідуальным аўтарам, так і аўтарскім калектывам, якія складаюцца не больш чым з трох чалавек.
  6. Аб’ява аб правядзенні конкурсу навуковых работ, вылучаных на саісканне прэмій для маладых вучоных, да 30 мая конкурснага года даводзіцца да ведама арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, публікуецца ў газеце “Навука” і размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
  7. Рашэнне аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных прымаецца Прэзідыумам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі да 15 снежня конкурснага года на аснове рэкамендацый Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях (далей – Камісія па прэміях).
  8. Асобам, удастоеным прэмій для маладых вучоных, ва ўрачыстай абстаноўцы ўручаюцца дыпломы лаўрэатаў адпаведных прэмій для маладых вучоных, аформленыя на беларускай мове і падпісаныя Старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дыплом уручаецца кожнаму з лаўрэатаў, членаў аўтарскага калектыву.
  9. Грашовая частка кожнай з прэмій для маладых вучоных (агульная колькасць прэмій – сем) складае 100 базавых велічынь. Пры вылічэнні памеру прэміі прымаецца ў разлік памер базавай велічыні, устаноўлены на дату прыняцця пастановы Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных. Пры прысуджэнні прэміі калектыву аўтараў грашовая частка прэміі дзеліцца пароўну паміж членамі калектыву.
  10. Выплата грашовай часткі прэмій для маладых вучоных ажыццяўляецца за кошт сродкаў, што выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэта на забеспячэнне статутнай дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
  11. ГЛАВА 2. ПАРАДАК ВЫЛУЧЭННЯ І АФАРМЛЕННЯ РАБОТ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ
  12. Права вылучэння работ на саісканне прэмій для маладых вучоных маюць вучоныя (навукова-тэхнічныя) саветы арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
  13. Вылучэнне кандыдатур у аўтарскі калектыў з ліку ўсіх выканаўцаў работы адбываецца зыходзячы з ацэнкі творчага ўкладу кожнага з іх.
  14. Пры вылучэнні работ на саісканне прэмій для маладых вучоных у Камісію па прэміях прадстаўляецца ў адным экзэмпляры камплект наступных дакументаў, завераных ва ўстаноўленым парадку:
   суправаджальны ліст на бланку арганізацыі аб вылучэнні работы на саісканне адпаведнай прэміі для маладых вучоных;
   выпіска з пратакола пасяджэння вучонага (навукова-тэхнічнага) савета арганізацыі з матывіраванай рэкамендацыяй работы на атрыманне адпаведнай прэміі для маладых вучоных і абгрунтаваннем яе значэння для навукі і практыкі;
   вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа: асобная навуковая праца, або тэматычна звязаныя паміж сабой кнігі і копіі артыкулаў, патэнтаў, матэрыялаў па ўкараненні распрацовак, якія разам адлюстроўваюць вырашэнне навуковай ці практычнай праблемы. Аўтарэфераты і рукапісы дысертацыйных работ у цыкл навуковых работ не ўключаюцца;
   анатацыя работы аб’ёмам каля трох старонак тэксту, падпісаная аўтарам (аўтарамі) з указаннем поўнай назвы работы, прозвішчаў, імён, імён па-бацьку, вучонай ступені, месца працы і пасады кожнага з аўтараў работы, вылучанай на атрыманне прэміі для маладых вучоных; вылучаная на саісканне прэміі для маладых вучоных работа, калі яна прадстаўлена не на беларускай мове, павінна мець кароткую анатацыю на беларускай мове аб’ёмам не больш адной старонкі тэксту (поўная назва работы, прозвішчы, імёны, імёны па-бацьку кожнага з аўтараў работы, кароткі змест работы);
   звесткі аб аўтары (кожным з аўтараў) работы (Curriculum vitae);
   завераны спіс надрукаваных аўтарам (кожным з аўтараў) работ;
   даведка аб асабістым укладзе саіскальніка (саіскальнікаў), падпісаная ўсімі сааўтарамі работы, калі работа выканана ў сааўтарстве; ксеракопія 25, 31 – 33 старонак пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь саіскальніка (саіскальнікаў).
  15. Вылучаная на саісканне прэмій для маладых вучоных работа разам з пералічанымі ў пункце 13 дадзенага Палажэння дакументамі, укладзеная ў папку з указаннем назвы работы і яе аўтараў і паметкай на вокладцы "На саісканне прэміі для маладых вучоных імя____________ 20__ года", да 1 кастрычніка конкурснага года прадстаўляецца ў Камісію па прэміях па адрасе: 220072, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 66.
  16. ГЛАВА 3. РАЗГЛЯД РАБОТ, ВЫЛУЧАНЫХ НА САІСКАННЕ ПРЭМІЙ ДЛЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ
  17. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій для маладых вучоных, разглядаюцца на пасяджэнні Камісіі па прэміях у адпаведнасці з рэгламентам, устаноўленым Палажэннем аб Камісіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па прэміях, зацверджаным пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ад 28 лістапада 2002 г. № 378.
  18. Работы, вылучаныя на саісканне прэмій для маладых вучоных, разглядаюцца ў два этапы.
   На першым этапе работы разглядаюцца ў секцыях Камісіі па прэміях. Секцыі накіроўваюць работы на экспертызу вядучым вучоным адпаведнай спецыяльнасці. Пасля атрымання экспертных заключэнняў (не меньш аднаго па кожнай рабоце) па ўсіх разглядаемых работах на пасяджэнні секцыі шляхам тайнага ці адкрытага галасавання яе членаў вызначаюцца работы, якія рэкамендуюцца секцыяй да прысуджэння прэмій для маладых вучоных. Рэкамендацыі секцыі афармляюцца пратаколам.
   На другім этапе пасля абмеркавання на пасяджэнні Камісіі па прэміях шляхам тайнага ці адкрытага галасавання яе членаў вызначаюцца работы для прысуджэння прэмій для маладых вучоных. Рэкамендацыі Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных афармляюцца пратаколам за подпісам старшыні і сакратара Камісіі па прэміях.
  19. Аўтар работы, прадстаўленай на саісканне прэміі для маладых вучоных, які з’яўляецца членам Камісіі па прэміях або членам яе секцыі, не мае права прымаць удзел у рабоце Камісіі па прэміях, яе секцый і не мае права знаёміцца з матэрыяламі па пытаннях прысуджэння прэмій для маладых вучоных у годзе, у якім гэты член Камісіі вылучаны на саісканне прэміі.
  20. Рэкамендацыі Камісіі па прэміях аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных да 15 лістапада конкурснага года прадстаўляюцца на разгляд Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, які шляхам адкрытага галасавання прымае рашэнне аб прысуджэнні прэмій для маладых вучоных.
  21. Інфармацыя аб работах, якім прысуджаны прэміі для маладых вучоных, публікуецца ў газеце “Навука” і размяшчаецца на афіцыйным інтэрнэт-сайце Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

  Премии академий наук Украины, Беларуси и Молдовы

  С целью активизации сотрудничества между учеными Национальной академии наук Беларуси, Национальной академии наук Украины и Академии наук Молдовы руководители этих академий на заседании 4 мая 1994 г. в г. Кишиневе (Молдова), приняли решение об учреждении Премий академий наук Украины, Беларуси и Молдовы (PASBMU). Премии присуждаются с целью развития межакадемического сотрудничества ученых, поощрения за крупные научные достижения, полученные в ходе выполнения совместных научных исследований или совместной разработки научной проблемы. В период с 1996 по 2001 годы премии присуждались ежегодно, с 2001 по 2017 годы – раз в два года. Начиная с 2018 года премии присуждаются один раз в три года по результатам конкурсного отбора совместным решением академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. Присуждаются три премии: в области естественных наук (одна), технических наук (одна), гуманитарных и общественных наук (одна). В конкурсе работ на соискание премий могут принимать участие коллективы авторов, работающих в академиях наук Украины, Беларуси и Молдовы.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премиях академий наук Украины, Беларуси и Молдовы за выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных научных исследований

  Утверждено Президентом Национальной академии наук Украины академиком НАН Украины Патоном Б.Е., Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси академиком НАН Беларуси Гусаковым В.Г., Президентом Академии наук Молдовы академиком АН Молдовы Дука Г.Г.

  июль 2017 г.

  1. В соответствии с решением Совещания президентов академий наук Украины, Беларуси и Молдовы от 4 – 5 мая 1994 г. (г. Кишинев) с целью развития межакадемического сотрудничества ученых за крупные научные достижения, полученные в ходе выполнения совместных научных исследований или совместной разработки научной проблемы, с 1996 г. присуждаются премии президентов академий наук Украины, Беларуси и Молдовы, именуемые с 2005 г. премиями академий наук Украины, Беларуси и Молдовы (далее – премии).
  2. Премия состоит из долей в национальной валюте Украины, Беларуси и Молдовы. Размер каждой из них определяется президиумом соответствующей академии наук.
  3. Премии присуждаются один раз в три года по результатам конкурсного отбора совместным решением академий наук Украины, Беларуси и Молдовы. При этом присуждаются три премии: в области естественных наук (одна), технических наук (одна), гуманитарных и общественных наук (одна).
  4. В конкурсе работ на соискание премий могут принимать участие коллективы авторов, работающих в академиях наук Украины, Беларуси и Молдовы.
   Граждане Украины, Беларуси и Молдовы, которые не работают в системе академий наук Украины, Беларуси и Молдовы, могут быть включены в коллектив претендентов, работа которого выдвигается на соискание премий.
   Коллектив, выдвинутый на соискание премии, должен обязательно включать представителей всех трех академий наук, но его состав не должен превышать шести человек. При этом количество участников совместных исследований с украинской, белорусской и молдавской стороны может быть неодинаковым.
   Не допускается включение в коллектив лиц, вошедших в другой авторский коллектив, выдвинутый на соискание премии государственного значения или академии наук, а также лиц, которые были ранее отмечены премией академий наук Украины, Беларуси и Молдовы.
  5. Результаты научных исследований, выдвигаемых на соискание премии, должны быть опубликованы в печати. Срок от опубликования научных трудов до выдвижения их на соискание премии должен составлять не менее 6-ти месяцев, но не более пяти лет после их опубликования.
  6. На соискание премии не выдвигаются работы, за которые их исполнители уже были удостоены государственных наград, премий государственного значения или академий наук.
  7. Организация проведения конкурса работ, выдвигаемых на соискание премий, поочередно возлагается на каждую из трех академий наук (далее именуется академия наук – организатор).
  8. Объявление о конкурсе на соискание премий один раз в три года доводится академией наук – организатором до сведения другим академиям наук. Президиумы академий наук информируют свои научные учреждения об условиях и сроках проведения конкурса.
  9. Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется академикам и членам-корреспондентам, ученым советам учреждений академий наук Украины, Беларуси и Молдовы.
  10. Порядок выдвижения работ на соискание премий, а также порядок проведения конкурса этих работ устанавливается академией наук – организатором по согласованию с другими академиями наук.
  11. Лицам, удостоенным премии, на общем собрании их академии наук или на заседании ее президиума, вручается диплом, образец которого согласовывается академиями наук Украины, Беларуси и Молдовы.
  12. При присуждении премии денежная ее часть делится поровну между соавторами каждой академии наук и выплачивается той академией наук, в которой они работают.
   Граждане Украины, Беларуси и Молдовы, которые не работают в системе академий наук, могут получать денежные части премии, которые выплачиваются той академией наук, от которой они стали лауреатами премии.
  13. Диплом лауреата премии, который умер, отсылается его семье (или передается ей) навечно. Невыплаченная денежная часть премии переходит по наследству в установленном порядке.
  14. Все материалы и документы по организации и проведению конкурса, дипломы лауреата премии готовятся на русском языке академией наук – организатором.
  15. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по взаимной договоренности академий.
  16. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения президентами академий наук Украины, Молдовы и председателем Президиума НАН Беларуси.

  Премии академий наук России и Беларуси

  27 апреля 2007 г. на совместном заседании президиумов Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси в г. Москве (Российская Федерация) было принято решение о целесообразности учреждения премии РАН и НАН Беларуси за выдающиеся научные результаты, полученные при выполнении совместных исследований, которые имеют важное научное и практическое значение. В 2008 году постановлением Президиума НАН Беларуси от 12 января 2008 г. № 6 и постановлением Президиума РАН от 8 апреля 2008 г. № 203 было утверждено положение об этой премии. На очередном совместном заседании президиумов РАН и НАН Беларуси, которое состоялось 15 апреля 2011 г. в г. Минске (Республика Беларусь), была утверждена новая редакция положения о премии, согласно которой присуждается три премии: в области естественных; технических; гуманитарных и социальных наук. Размер каждой премии устанавливается равным 10 000 долларов США. В конкурсе на соискание премий могут участвовать российские и белорусские ученые, которые являются гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь и работают в научных организациях РАН и НАН Беларуси.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премиях, присуждаемых Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси за выдающиеся научные результаты, полученные в ходе совместных исследований

  Утверждено постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси и Президиума Российской академии наук от 15 апреля 2011 г. №25/74

   ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. В целях поощрения российских и белорусских ученых за наиболее значимые результаты, полученные при проведении совместных работ, имеющие важное научное и практическое значение, Российская академия наук (далее - РАН) и Национальная академия наук Беларуси (далее - НАН Беларуси, совместно названные далее - Академии) в соответствии с настоящим Положением присуждают три премии: в области естественных; технических; гуманитарных и социальных наук.
  2. В конкурсе на соискание премий могут участвовать российские и белорусские ученые, которые являются гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь и работают в научных организациях РАН и НАН Беларуси.
  3. Результаты конкурса работ на соискание премий утверждаются Президиумами обеих Академий. Конкурсы будут проводиться один раз в три года, вручение премий будет производиться в четвертом квартале последнего года трехлетнего периода.
  4. На конкурс могут быть представлены работы или серии совместных работ, выполненные коллективом ученых из научных организаций РАН и НАН Беларуси. Число участников, выдвигаемых на конкурс, не должно превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым.
  5. Размер премиального фонда премии РАН и НАН Беларуси составляет 30000 долларов США. Размер одной премии устанавливается равным 10000 долларов США. Половину суммы каждой премии Российская академия наук будет выплачивать российским участникам совместных исследований в российских рублях, другую половину суммы в белорусских рублях будет выплачивать своим лауреатам Национальная академия наук Беларуси. Денежная часть премии делится поровну между соавторами работы; в случае смерти лауреата его часть переходит по наследству в установленном порядке, а диплом передается его семье.
   Ученые, удостоенные премии, получают дипломы, подписанные Президентом РАН и Председателем Президиума НАН Беларуси, которые вручаются на общих собраниях или заседаниях Президиумов обеих Академий.
  6. ГЛАВА II. ВЫДВИЖЕНИЕ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ РАН И НАН БЕЛАРУСИ
  7. Информацию о проведении очередного конкурса Академии публикуют в своих информационных периодических изданиях не позднее, чем за шесть месяцев до срока присуждения премии.
  8. Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется научным организациям РАН и НАН Беларуси, а также действительным членам и членам-корреспондентам обеих Академий по их специальности.
  9. Работы (циклы совместных публикаций, разработок, изобретений), представляемые на конкурс в соответствии со сроком, указанным в объявлении о конкурсе, должны одновременно направляться в Президиумы двух Академий с пометкой "На соискание премий РАН и НАН Беларуси" с указанием области наук.
   К комплекту совместных публикаций, представляемых в трех экземплярах, прилагаются:
   аннотация, характеризующая выдвигаемую на конкурс работу, ее значимость, подписанная авторами;
   выписка из протокола заседания ученого совета научного учреждения о выдвижении, или рекомендация академика либо члена-корреспондента одной из Академий, включающая аргументированную оценку результатов совместных исследований, их значение для науки и практики;
   копии технической документации и других материалов, свидетельствующих о важности полученных результатов;
   сведения об организациях-партнерах и условиях сотрудничества;
   сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, краткая научная биография (Curriculum Vitae), место работы, должность, информация о вкладе каждого из авторов в совместную работу.
  10. ГЛАВА III. РАССМОТРЕНИЕ РАБОТ КОМИССИЕЙ ЭКСПЕРТОВ
  11. Научная оценка всех поступивших на конкурс работ и рекомендация кандидатур для присуждения премии производятся комиссиями экспертов РАН и НАН Беларуси, учрежденными при Президиумах двух Академий. Состав комиссии экспертов каждая Академия определяет самостоятельно.
  12. Порядок голосования и соотношение голосов, необходимое для принятия решения, каждая Академия устанавливает самостоятельно.
  13. Члены комиссий экспертов, являющиеся соискателями премии, не имеют права участвовать в рецензировании, обсуждении и голосовании по представленным на конкурс работам; они автоматически выбывают из состава комиссий до следующего конкурса, а на их место на время проведения данного конкурса назначаются другие эксперты.
  14. Каждую представленную на конкурс работу комиссии экспертов направляют на экспертизу не менее чем двум рецензентам - ведущим специалистам в соответствующей области науки.
  15. Председатели комиссий экспертов РАН и НАН Беларуси не позднее, чем за три месяца до срока присуждения премии, взаимно обмениваются информацией о всех поступивших на конкурс работах.
  16. Предложения комиссий экспертов РАН и НАН Беларуси обсуждаются на заседании Российско-Белорусской комиссии по межакадемическим премиям, состоящей из восьми членов (по четыре представителя от каждой Академии). Из числа четырех членов двусторонней комиссии каждая Академия назначает секретаря соответствующей части двусторонней комиссии. Секретари принимают участие в заседаниях двусторонней комиссии с правом совещательного голоса. Российско–Белорусская комиссия имеет право приглашать на свои заседания в качестве экспертов специалистов в различных областях науки.
  17. Российско-Белорусская комиссия проводит заседание не позднее, чем за два месяца до срока присуждения премий, поочередно в России и Беларуси. Обязанности председателя на заседании двусторонней комиссии выполняет представитель принимающей Академии. Решение принимается простым большинством голосов в ходе открытого голосования членов двусторонней комиссии, присутствующих на заседании.
  18. Российско-Белорусская комиссия вносит свои предложения на рассмотрение Президиумов обеих Академий, которые принимают окончательное решение о присуждении премии.
  19. ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  20. Информация о присуждении Президиумами РАН и НАН Беларуси премий, сведения о лауреатах и краткая информация о премированных работах публикуется в информационных периодических изданиях обеих Академий ("Вестнике Российской академии наук", журнале "Наука и инновации" и газете "Веды" Национальной академии наук Беларуси).
  21. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по взаимной договоренности Академий; все изменения и дополнения должны быть зафиксированы в письменной форме.
  22. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумами обеих Академий и будет действовать в течение шести лет. Его действие будет автоматически продлеваться на следующие шестилетние периоды, если ни одна из Академий не заявит о своем желании денонсировать его путем письменного уведомления за шесть месяцев до истечения соответствующего срока.

  Премия имени академика В.А.Коптюга

  Премия названа в честь выдающегося ученого, академика, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена Национальной академии наук Беларуси Валентина Афанасьевича Коптюга. Премия учреждена с целью поощрения исследователей Республики Беларусь и Российской Федерации за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований в рамках межгосударственных программ, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики. Премия присуждается от имени Национальной академии наук Беларуси и Сибирского отделения РАН ежегодно, начиная с 1999 года, президиумами НАН Беларуси и СО РАН поочередно.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премии имени академика В.А.Коптюга,присуждаемой Национальной академией наук Беларуси и Сибирским отделением Российской академии наук

  (в редакции постановлений Президиума Национальной академии наук Беларуси от 14 января 2013 г. №5 и постановления Президиума Сибирского отделения Российской академии наук от 24 января 2013 г. № 22)

   I. Общие положения
  1. Премия имени выдающегося ученого академика Валентина Афанасьевича Коптюга, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена Национальной академией наук Беларуси учреждена с целью поощрения исследователей Республики Беларусь и Российской Федерации за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований в рамках межгосударственных программ, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики.
  2. Премия от имени Национальной академией наук Беларуси и Сибирского отделения РАН присуждается ежегодно, начиная с 1999 года, президиумами НАН Беларуси и СО РАН поочередно и в порядке, определенном данным Положением.
  3. Премия присуждается за лучшую совместную научную работу, открытие или изобретение, а также за серию совместных научных работ по единой тематике, имеющих большое научное или практическое значение, выполненных в рамках согласованных договором о сотрудничестве НАН Беларуси и СО РАН направлений. За совместные работы, выполненные вне рамок договора о сотрудничестве, премия присуждается в исключительных случаях.
  4. Размер премий, присуждаемых в предстоящем календарном году, устанавливается президиумами НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН ежегодно по согласованию. При этом размер премии имени академика В.А. Коптюга не должен быть менее размеров премии имени выдающихся ученых, присуждаемых Российской академией наук в очередном году. Премия выплачивается членам авторского коллектива академией наук, президиум которой принял решение о присуждении премии в очередном году.
  5. На соискание премии могут быть представлены совместные работы, завершенные или опубликованные в течение года, предшествовавшего году присуждения премий. При представлении совместных работ выдвигаются лишь ведущие авторы в коллективе не более 10 человек. При этом в коллективных работах каждая страна должна быть представлена не менее чем двумя учеными.
  6. Разделение премии между двумя и более представленными работами не допускается.
  7. II. Организация конкурсов
  8. Присуждение премии имени академика В.А. Коптюга приурочивается к его дню рождения - 9 июня. О предстоящем конкурсе Национальная академия наук Беларуси и Сибирское отделение Российской академии наук ежегодно дают объявление в газетах "Веды" и "Наука в Сибири" не позднее 1 января очередного года. Конкурс, не проведенный в сроки, считается несостоявшимся и перенесению не подлежит.
  9. Право выдвижения кандидатов на соискание премии представляется: академикам и членам-корреспондентам, работающим в Национальной академии наук Беларуси или в Сибирском отделении РАН; ученым советам научных учреждений НАН Беларуси и СО РАН; проблемным научным советам НАН Беларуси и объединенным ученым советам (ОУС) СО РАН по направлениям наук, ученым советам высших учебных заведений; научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, ведомств Республики Беларусь; техническим советам промышленных предприятий, конструкторским бюро регионов Сибири.
  10. Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата на соискание премии, обязаны не позднее, чем за три месяца до даты присуждения представить в президиумы НАН Беларуси или СО РАН с надписью "На соискание премии имени академика В.А. Коптюга" следующие документы: мотивированное представление, включающее научную характеристику работы, обоснование ее значения для развития науки и народного хозяйства; оригинал опубликованной научной работы (серии работ), материалы научного открытия или изобретения - в трех экземплярах; сведения об авторах - Curriculum-vitae на каждого.
  11. III. Порядок рассмотрения работ в экспертных комиссиях
  12. Научная оценка всех поступивших на конкурс работ и рекомендации кандидатов для присуждения премии производится экспертными комиссиями, роль которых выполняют бюро отделений НАН Беларуси или объединенные научные советы СО РАН по соответствующим направлениям наук.
  13. Каждая поступившая на конкурс работа изучается членами экспертных комиссий на предмет соответствия требованиям настоящего Положения, после чего работы направляются на отзыв не менее чем двум ведущим специалистам в соответствующей области. По получении отзывов работы обсуждаются в экспертных комиссиях, после чего все работы, соответствующие условиям конкурса, включаются в бюллетени для тайного голосования.
  14. Экспертные комиссии правомочны принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава членов комиссии. Работы представляются на следующий этап конкурса, если они получили простое большинство голосов списочного состава членов комиссии.
  15. Члены экспертных комиссий, являющиеся соискателями премии, не имеют права участия в рецензировании, обсуждении и голосовании по всем рассматриваемым работам. Они автоматически выбывают из состава комиссий до следующего конкурса.
  16. IV. Утверждение результатов конкурса
  17. Экспертные комиссии представляют материалы для проведения конкурса на рассмотрение президиумов НАН Беларуси и СО РАН не позднее, чем за месяц до установленной даты присуждения премии. Материалы должны включать: протокол заседания экспертной комиссии, протокол счетной комиссии; список работ, представленных на конкурс; все представленные на конкурс работы, рецензии на них, сведения об авторах.
  18. Перед обсуждением рекомендаций экспертных комиссий проверяется соблюдение настоящего Положения, и в случае нарушения условий конкурса материалы возвращаются в экспертные комиссии для нового рассмотрения.
  19. Президиумы НАН Беларуси или СО РАН обсуждают выдвинутые экспертными комиссиями работы и кандидатуры для присуждения премии.
  20. Решения президиумов по указанному вопросу принимаются тайным голосованием. В бюллетени для тайного голосования включаются только те работы и кандидатуры, которые выдвинуты экспертной комиссией.
  21. Решения считаются принятыми, если за них голосовало простое большинство членов соответствующего Президиума, присутствовавших на заседании.
  22. Докладчиками на заседаниях Президиума являются председатели экспертных комиссий или замещающие их лица.
  23. Работы, за которые премия не присуждена, возвращаются соискателям.
  24. V. Вручение дипломов о присуждении премий
  25. Лицам, удостоенным премии, выдается диплом, подписанный Председателем Президиума НАН Беларуси и Председателем Сибирского отделения РАН, выполненный с применением алюминотипии, и настольная медаль, которые вручаются на годичном Общем собрании членов академии наук проводившей конкурс стороны.
  26. Денежное содержание премии выплачивается лауреатам присуждавшей стороной из соответствующих фондов Национальной академии наук Беларуси или Сибирского отделения Российской академии наук.
  За Национальную академию наук Беларуси
  президент академик А.П.Войтович
  За Сибирское отделение Российской академии наук
  вице-президент РАН, председатель СО РАН академик Н.Л.Добрецов

  25 июня 1998 г.

  Премии поддержки образования и науки (Алфёровского фонда) для молодых ученых

  В 2014 году руководство Национальной академии наук Беларуси и президент Фонда поддержки образования и науки академик Ж.И.Алфёров приняли решение об учреждении специальной совместной премии с целью поддержки и стимулирования труда молодых ученых Республики Беларусь. Премии присуждаются ежегодно молодым (до 35 лет по состоянию на 1 января конкурсного года) ученым Республики Беларусь за научные труды и изобретения, имеющие важное значение для фундаментальной и прикладной науки. В 2014 и 2015 годах премии присуждались по одной номинации в области естественных наук. С 2016 года премии присуждаются по трем номинациям в следующих областях:

 • физика, математика, информатика, физико-технические и технические науки;
 • биология, химия, медицина, аграрные науки и науки о Земле;
 • научные исследования гуманитарной направленности, методологически связанные с естественнонаучными и физико-техническими исследованиями.

 • Премии могут быть присуждены за отдельную научную работу или за совокупность объединенных единой тематикой работ одного автора (предпочтительно) или группы авторов в составе не более трех человек. При этом молодые ученые могут работать как в организациях Национальной академии наук Беларуси, так и в других научных организациях и вузах Республики Беларусь.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премиях Национальной академии наук Беларуси и Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда) для молодых ученых

  Утверждено Постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси 05.06.2014 № 33 (в редакции постановления Президиума Национальной академии наук Беларуси 09.08.2017 № 55)

   I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Премии Национальной академии наук Беларуси и Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда) для молодых ученых (далее – Премии) учреждены в целях поощрения молодых (до 35 лет по состоянию на 1 января конкурсного года) ученых Республики Беларусь за научные труды и изобретения, имеющие важное значение для фундаментальной и прикладной науки.
  2. Премии присуждаются за отдельную научную работу или за совокупность объединенных единой тематикой работ в области: физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук (одна премия); биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле (одна премия); гуманитарных и социальных наук (одна премия).
  3. Премии присуждаются ежегодно от имени Национальной академии наук Беларуси и Алфёровского фонда (далее – Учредители) в канун дня основания Национальной академии наук Беларуси (29 декабря) на основании результатов конкурса, предусмотренного настоящим Положением.
  4. Конкурс объявляется не позднее 5 сентября конкурсного года. Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Навука» и на официальном веб-сайте Национальной академии наук Беларуси.
  5. На соискание Премий в каждой из областей может быть представлена работа одного автора (предпочтительно) или группы авторов в составе не более трех человек.
  6. Размер каждой Премии в белорусских рублях составляет сумму, эквивалентную 2500 долларов США. Денежная часть Премии формируется равными долями из средств, выделяемых Национальной академии наук Беларуси из республиканского бюджета на финансирование научной и научно-технической деятельности, и средств Алфёровского фонда.
   В случае присуждения Премии группе авторов, денежная часть Премии делится равными долями между членами авторского коллектива.
  7. II. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ
  8. Право выдвижения кандидатур на соискание Премий предоставляется: Президенту Алфёровского фонда; Председателю Президиума Национальной академии наук Беларуси; действительным членам (академикам), членам-корреспондентам и иностранным членам Национальной академии наук Беларуси; руководителям организаций Национальной академии наук Беларуси, осуществляющих научные исследования, тематика которых соответствует области научных исследований; председателю Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
  9. Предложение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) должно исходить от одного лица (номинатора), а не от группы номинаторов, при этом поддержка кандидатуры (кандидатур) другими лицами не требуется.
  10. Ученому, выдвигающему кандидатуру (кандидатуры), рекомендуется не делать это выдвижение публичным достоянием и не ставить в известность выдвигаемого ученого.
  11. Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на соискание Премий, представляет: краткое мотивированное представление номинанта, включающее научную характеристику работы и ее значение для науки, подписанное номинатором и заверенное в установленном порядке; характеристику научных достижений кандидатуры (кандидатур) и список его (их) научных трудов; копии основных научных работ кандидатуры (кандидатур) не менее двух).
  12. Форма представления кандидатуры (кандидатур) на соискание Премий приводится в приложении к настоящему Положению.
  13. Комплект документов с пометкой «На соискание Алфёровской премии для молодых ученых», с указанием области исследований, к которой принадлежит работа, направляется по адресу: 220072, г. Минск, пр. Независимости, д. 66, каб. 317, отдел премий, стипендий и наград управления кадров и кадровой политики аппарата Национальной академии наук Беларуси.
  14. Документы должны быть представлены не позднее 31 октября конкурсного года.
  15. III. РАССМОТРЕНИЕ РАБОТ
  16. Научная оценка работ, поступивших на конкурс, производится Комиссией по премиям Национальной академии наук Беларуси (далее – Комиссия). Номинаторы в работе Комиссии не принимают участия.
  17. Каждая представленная на конкурс работа рассматривается в Комиссии, где определяется ее научная значимость и принимается решение о допуске работы на конкурс.
  18. Работы, рекомендуемые секциями Комиссии для допуска к конкурсу, включаются в бюллетени для тайного голосования.
  19. Голосование проводится одновременно по всем работам, допущенным к конкурсу. Каждый член Комиссии может голосовать за одну или несколько работ из числа включенных в бюллетени.
  20. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 от ее списочного состава. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов Комиссии.
  21. Если несколько кандидатур на соискание Премий получили необходимое число голосов, к награждению в каждой области рекомендуются кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов. Если несколько кандидатур получили необходимое и равное число голосов в каждой области, то проводится второй тур голосования. Во втором туре в бюллетени включаются только работы, получившие необходимое и равное число голосов. Если и во втором туре несколько кандидатур в каждой области получили необходимое и равное число голосов, то председателю Комиссии предоставляется два голоса для окончательного решения.
  22. Если при голосовании ни одна из кандидатур на соискание Премии не получила необходимого числа голосов, то конкурс в данной области исследований считается несостоявшимся.
  23. Комиссия принимает решение не позднее 15 ноября конкурсного года. Решение Комиссии, а также результаты голосования оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии.
  24. Решение Комиссии рассматривается Учредителями и утверждается постановлением Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси и Президентом Алфёровского фонда до 10 декабря конкурсного года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
  25. Решение о присуждении Премий и краткие аннотации премированных работ публикуются в журнале «Наука и инновации», в газетах «Поиск», «Навука». В газетах «Поиск» и «Навука» также помещаются портреты лауреатов Премии.
  26. IV. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ
  27. Лицам, удостоенным Премий, выдаются дипломы, подписанные Учредителями.
  28. Дипломы вручаются Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси в торжественной обстановке. Молодые ученые, удостоенные Премий, перед вручением дипломов делают доклад по теме премированной работы.
  29. Премированные научные работы передаются на хранение в государственное учреждение «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси».

  Премия имени академика Ф.И. Федорова

  Премия названа в честь выдающегося белорусского ученого-физика – академика Фёдора Ивановича Фёдорова (19.06.1911 - 13.10.1994), создателя признанной международным научным сообществом белорусской научной школы физиков-теоретиков. Премия имени академика Ф.И. Фёдорова учреждена Президиумом Национальной академии наук Беларуси в 2002 году (постановление от 24 октября 2002 г. № 58) и присуждается один раз в три года за лучшую научную работу (цикл работ), вносящую крупный вклад в развитие физико-математических наук – за создание и развитие нового научного направления, открытие новых явлений и закономерностей, разработку новых принципов и методов, получение новых знаний, составляющих основу прогрессивных технологий и т.д. По результатам конкурсного отбора присуждается одна премия отдельному лицу или группе лиц (не более 3-х), работающих в научных организациях и вузах Республики Беларусь. В 2011 году, к 100-летию академика Ф.И. Федорова, проведен юбилейный конкурс, для которого была введена дополнительно одна международная премия с численностью международного авторского коллектива до 6-ти человек.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премии имени академика Ф.И.Федорова, присуждаемой Национальной академией наук Беларуси

  Утверждено постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси от 24 октября 2002 г. № 58 (в редакции постановлений Президиума Национальной академии наук Беларуси от 24 августа 2007 г. № 39, от 11 октября 2016 г. № 45)

  1. Премия имени выдающегося белорусского ученого-физика академика Федора Ивановича Федорова (в дальнейшем – Премия) присуждается за лучшую научную работу (цикл работ), вносящую крупный вклад в развитие физико-математических наук – создание и развитие нового научного направления, открытие новых явлений и закономерностей, разработка новых принципов и методов, получение новых знаний, составляющих основу прогрессивных технологий и т.д.
  2. Премия (одна) присуждается один раз в три года в канун дня рождения Ф.И.Федорова (19 июня). Размер денежной части Премии составляет 150 базовых величин (на дату принятия решения о присуждении Премии).
  3. Выплата денежной части Премии осуществляется равными долями за счет средств централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси и внебюджетных средств государственного научного учреждения «Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси».
  4. Премия присуждается отдельным лицам или группам сотрудников (не более трех), работающим в научных организациях и вузах Республики Беларусь и внесшим определяющий вклад в выдвигаемые работы. Лауреатам Премии в торжественной обстановке вручаются именные дипломы и нагрудные знаки Премии имени академика Ф.И.Федорова.
  5. На соискание Премии могут быть выдвинуты научные работы или циклы работ по единой тематике, имеющие большое научное и (или) практическое значение и опубликованные не позже, чем за 1 год до истечения срока представления работ на конкурс.
  6. Работы, ранее удостоенные Государственной премии Республики Беларусь и премий Национальной академии наук Беларуси, на соискание Премии имени академика Ф.И.Федорова не принимаются.
  7. Право выдвижения работ на Премию предоставляется: академикам и членам-корреспондентам Национальной академии наук Беларуси; ученым советам научных учреждений и высших учебных заведений республики; Правлению Белорусского физического общества.
  8. Организации и лица, выдвинувшие кандидатов на соискание Премии, должны до 1 марта представить в Отделение физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси следующие материалы (в общей папке или в переплете) в трех экземплярах: мотивированное представление, включающее научную характеристику выдвигаемой работы и раскрывающее ее научное и прикладное значение; копии опубликованных научных статей, экземпляры книг; сведения об авторах, включающие данные об их месте работы и раскрывающие их личный вклад в представленные работы; выписку из протокола в случае выдвижения ученым советом организации и Правлением Белорусского физического общества.
  9. Премия присуждается решением Президиума НАН Беларуси на основании рекомендаций, представляемых бюро Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси.
  10. Отбор работ, рекомендуемых на Премию, осуществляется Отделением физики, математики и информатики НАН Беларуси на конкурсной основе. Для этого бюро Отделения создает конкурсную комиссию. Каждую выдвинутую работу конкурсная комиссия направляет на экспертное заключение двум высококвалифицированным специалистам по тематике работы.
  11. Решение конкурсной комиссии принимается по итогам тайного голосования простым большинством голосов при присутствии на заседании не менее 2/3 членов комиссии. Итоги конкурса рассматриваются на заседании бюро Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси в присутствии не менее 2/3 его состава.
  12. Рекомендации и предложения бюро Отделения направляются в Президиум НАН Беларуси до 1 мая года присуждения Премии.
  13. Документы по выдвижению и рецензированию работ, удостоенных Премии, и материалы их обсуждения хранятся в архиве НАН Беларуси.

  Премии имени академика А.В.Лыкова

  Премии названы в честь выдающегося ученого, основателя всемирно известной белорусской научной школы в области тепло- и массообмена академика Алексея Васильевича Лыкова (29.09.1910 - 28.06.1974). Премии имени академика А.В.Лыкова учреждены Президиумом Национальной академии наук Беларуси в 2003 году (постановление от 30 мая 2003 г. № 52) и присуждаются один раз в два года за научные работы, вносящие крупный вклад в развитие теоретических и экспериментальных исследований по проблемам переноса энергии и вещества, открытие и описание закономерностей явлений и процессов тепло- и массопереноса в природных и технических объектах, средах различного агрегатного состояния при наличии фазовых и химических превращений, разнообразных внешних воздействиях, составляющих основу новых высокоэффективных тепломассообменных технологий и оборудования для народного хозяйства.
  По результатам конкурсного отбора присуждаются две премии (одна отечественным ученым и одна международному коллективу авторов).
  Премия отечественным ученым присуждается отдельным лицам или группе сотрудников (не более трех), работающим в научных, научно-производственных организациях и вузах Республики Беларусь и внесшим определяющий вклад при выполнении выдвигаемой работы.
  Премия международному коллективу авторов присуждаются коллективам ученых зарубежных стран и Республики Беларусь (также не более трех) за вклад в развитие творческого наследия А.В.Лыкова, совместные основополагающие работы по проблемам тепло- и массопереноса.

  ПОЛОЖЕНИЕ
  о премиях имени академика А.В.Лыкова, присуждаемых Национальной академией наук Беларуси

  Утверждено постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси от 30 мая 2003 г. № 52 (в редакции постановлений Президиума Национальной академии наук Беларуси от 20 мая 2004 г. № 40, от 28 июня 2007 г. № 29, от 24.августа 2007 г. № 40, от 11 октября 2016 г. № 45)

  1. Премии имени выдающегося ученого – основателя всемирно известной белорусской научной школы по тепло- и массообмену академика Алексея Васильевича Лыкова (в дальнейшем – Премии) присуждаются за научные работы, вносящие крупный вклад в развитие теоретических и экспериментальных исследований по проблемам переноса энергии и вещества, создание новых научных направлений, открытие и описание закономерностей явлений и процессов тепло- и массопереноса в природных и технических объектах, средах различного агрегатного состояния при наличии фазовых и химических превращений, разнообразных внешних воздействиях, составляющих основу новых высокоэффективных тепломассообменных технологий и оборудования для народного хозяйства.
  2. Премии (две – одна отечественным ученым и одна международному коллективу) присуждаются один раз в 2 года в канун дня рождения А.В. Лыкова (20 сентября). Размер денежной части каждой из Премий составляет 150 базовых величин (на дату принятия решения о присуждении Премии). Премия отечественным ученым присуждается отдельным лицам или группе сотрудников (не более трех), работающим в научных, научно-производственных организациях и вузах Республики Беларусь и внесшим определяющий вклад при выполнении выдвигаемой работы. Международная премия присуждается коллективам ученых зарубежных стран и Республики Беларусь (также не более трех) за вклад в развитие творческого наследия А.В. Лыкова, многолетние совместные основополагающие работы по проблемам тепло- и массопереноса.
  3. Информация об условиях и порядке проведения конкурса работ на соискание Премий публикуется в первом квартале конкурсного года в Международном журнале «Тепло- и массоперенос», «Инженерно-физическом журнале», журнале «Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ: Энергетика», газете «Веды», направляется по служебным каналам в заинтересованные организации Республики Беларусь и зарубежных стран.
  4. Право выдвижения работ на соискание Премий предоставляется: академикам и членам-корреспондентам НАН Беларуси; ученым (научно-техническим) советам научных организаций и высших учебных заведений Республики Беларусь и зарубежных стран.
  5. Организации и лица, выдвинувшие кандидатов на соискание Премий имени академика А.В. Лыкова, должны до 20 мая представить в Отделение физико-технических наук НАН Беларуси следующие документы (в общей папке или в переплете) в трех экземплярах: мотивированное представление, включающее научную характеристику выдвигаемых работ и раскрывающее их научное и прикладное значение; копии опубликованных научных статей, экземпляры книг; сведения об авторах, включающие данные об их месте работы и раскрывающие их личный вклад в представленные работы.
  6. Работы, ранее удостоенные Государственной премии Республики Беларусь и премий Национальной академии наук Беларуси, на соискание Премии имени академика А.В. Лыкова не принимаются. Повторно Премия не присуждается.
  7. Отбор работ для присуждения Премий осуществляется на конкурсной основе. Для этого Президиум НАН Беларуси создает Комиссию по Премиям имени академика А.В. Лыкова. Премии присуждаются решением Президиума НАН Беларуси на основании рекомендаций Комиссии по премиям имени академика А.В. Лыкова и Бюро Отделения физико-технических наук НАН Беларуси.
  8. Каждую выдвинутую работу Комиссия направляет на экспертное заключение двум высококвалифицированным специалистам по тематике работы. Решение Комиссии о присуждении Премий принимается тайным голосованием большинством голосов при условии участия в заседании не менее 2/3 членов Комиссии.
   Члены Комиссии, являющиеся авторами работ, представленных на соискание премии, не принимают участия в работе Комиссии по экспертному рассмотрению работ в данном конкурсном году.
  9. Две работы (одна отечественных ученых и одна международного коллектива), набравшие наибольшее (но более половины) количество голосов от числа участников заседания Комиссии, до 10 августа года присуждения Премий представляются бюро Отделения физико-технических наук НАН Беларуси в Президиум НАН Беларуси для утверждения.
  10. Лауреатам Премий в торжественной обстановке на заседании Президиума НАН Беларуси вручаются именные дипломы и нагрудные знаки Премии имени академика А.В. Лыкова.
  11. Выплата денежной части Премий имени академика А.В.Лыкова осуществляется равными долями за счет средств централизованного фонда Национальной академии наук Беларуси и внебюджетных средств государственного научного учреждения «Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси»; на изготовление дипломов и нагрудных знаков – из централизованного фонда Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси.
  12. Работы, удостоенные Премий, и материалы их обсуждения хранятся в архиве Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси.